csar.travel@gmail.com
087-491-4941

3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 6D4N By SL (APR-OCT'19)

Taiwan


ไฮไลท์

เที่ยวครบ 3 อุทยาน ราคานี้คุ้มสุดๆ ✌
☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
☛ เที่ยวครบ 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน 
-    อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
-    อุทยานทาโรโกะ ชมความอลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน    
-    อุทยานเย๋หลิ่ว ชมไฮไลท์ หินเศียรราชินี 
☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
☛ ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ยและตลาดซีเหมินติง
☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
☛ พักเถาหยวน 1 คืน เจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 
• เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋
 


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support