csar.travel@gmail.com
087-491-4941

AG HASHTAG CAMBODIA นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3D2N BY FD (JAN-MAR'20)

Cambodia


ไฮไลท์

• เที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ – เสียมราฐ – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  Thai Air Asia (FD)  
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า 
• ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด   เมืองพระนครหรือนครธม   ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม   
ล่องเรือชมความงามโตนเลสาบ    ปราสาทบายน   ปราสาทตาพรหม   ปราสาทบันทายศรี   วัดใหม่(ทุ่งสังหาร)
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดซาจ๊ะ
• พิเศษ ! บุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม ให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกไว้เป็นความทรงจำ
 


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support