csar.travel@gmail.com
087-491-4941

ADP-88-01 TAIWAN FEEL LIKE 4D3N BY TG (JAN-JUN'20)

Taiwan


ไฮไลท์

ไต้หวัน - เถาหยวน  - เมืองเจียอี้ - ตลาดกลางคืนเจียอี้ 
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน 
ชิมชาอู่หลง - ไถจง– ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ - ไทเป 
ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support