csar.travel@gmail.com
087-491-4941

ADP-88-04 TAIWAN FEEL LOVE 4D3N BY CI (JAN-JUN'20)

Taiwan


ไฮไลท์

• ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง - เจียอี้
• นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ชิมชาอู่หลง – ไถจง - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
• หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   
• อุทยานเย๋หลิ่ว – GERMANIUM POWER CENTER - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรชมวิว ชั้น 89)-วัดหลงซาน - ซีเหมินติง 


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support