csar.travel@gmail.com
087-491-4941

BT-TPE07 มหัศจรรย์ TAIPEI ALISAN 5D4N BY VZ (SEP-DEC'19)

Taiwan


ไฮไลท์

ไถจง • มิยาฮาร่าไอศกรีม • เจียอี้ • ตลาดกลางคืนเจียอี้
อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • ไถจง • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ไทเป • เจียงไคเช็ค • ชมผลิตภัณฑ์ • ปะการังแดง • ตึกไทเป101 • ซีเหมินติง
ร้านขนมพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • เส้นทางรถไฟสายผิงซี • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป 


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support