csar.travel@gmail.com
087-491-4941

PJP53-SL PRO SNOW NAGOYA TAKAYAMA NAGANO 4D3N (DEC'19-MAR'20)

Japan


ไฮไลท์

• บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR
• บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
• หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น
• สนุกสนานกับกิจกรรมลานสกี ชมความน่ารักลิงแช่ออนเซ็น
• เต็มอิ่มชมงานเทศกาลไฟ NABANA NO SATO
• ชมวัดพุทธแห่งแรกของญี่ปุ่น "วัดเซ็นโคจิ"
พักกิฟุ 1 คืน พักนากาโน่ 1 คืน พักนาโกย่า 1 คืน
WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support