csar.travel@gmail.com
087-491-4941

SH3UCTU22 เฉิงตู...ขนมข้าวเม่า 4 วัน 3 คืน(3U) (29 Dec 19 - 1 Jan 20)

China


ไฮไลท์

• เฉิงตู-ภูเขาหิมะซีหลิง(ขึ้นกระเช้า) อิสระกิจกรรม เล่นหิมะหรือสกี 
• ภูเขาหิมะซีหลิง-ล่องเรือเล่อซาน-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
• ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ 


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support