csar.travel@gmail.com
087-491-4941

AD-88-03 ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5D3N BY BR (JUL-NOV'19)

Taiwan


ไฮไลท์

• ไทเป - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) – COSMETIC SHOP - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว 
• หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ 
• เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
• ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้งซีเหมินติง


 


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support