csar.travel@gmail.com
087-491-4941

AD-88-05 TAIWAN SO GOOD 4D3N BY CI (JUN-OCT'19)

Taiwan


ไฮไลท์

• กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน - แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว
• หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง –ไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
• ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
• COSMETIC SHOP - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง 


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support