csar.travel@gmail.com
087-491-4941

AD-88-01 ไต้หวันกำปั่นทอง ละอองฟ้า 4D3N BY TG (JUN-DEC'19)

Taiwan


ไฮไลท์

• กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน  - ไถจง  - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้
• เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
• ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
• ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 )


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support