csar.travel@gmail.com
087-491-4941

[GQ1TPE-BR005] ไต้หวัน 3 อุทยาน อาลีซัน ทาโระโกะ เย๋หลิ่ว 6D4N BY BR (OCT-NOV'19)

Taiwan


ไฮไลท์

• หนานโถว วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
• อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน
• ไทเป – Germanium Power – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ซีเหมินติง – นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – เข้าที่พัก
• อุทยานทาโรโกะ – นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านคอสเมติค – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
• หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – DUTY FEE – ซื่อหลินไนท์ 


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support