csar.travel@gmail.com
087-491-4941

[GQ1TPE-TG003]โอ้โห!!ไทเป ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 4D3N BY TG (AUG-DEC'19)_BIZ

Taiwan


ไฮไลท์

• เดินทางเมืองไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืน
• เดินทางเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เดินทางเมืองไทเป-ร้านคอสเมติค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
• ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)
• ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
• Germanium Power-ตลาดปลาไทเป-DUTY FEE- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน(ขอพรความรัก)


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support