csar.travel@gmail.com
087-491-4941

[GQ1TPE-TG002] Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5D4N BY TG (SEP-DEC'19)

Taiwan


ไฮไลท์

• สนามบินเถาหยวน–เดินทางเมืองเจียอี้–หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
• อุทยานอาหลี่ซัน-ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืน
• เดินทางเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เดินทางเมืองไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
• Germanium Power-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง-แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว -วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)-ร้านคอสเมติค


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support