csar.travel@gmail.com
087-491-4941

HAN06 VIATNAM ฟานซีปัน ซาปา สะพานแก้วมังกรเมฆ 3D2N BY FD (SEP-DEC'19)

Vietnam


ไฮไลท์

• เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองซาปา – สะพานแก้วมังกรเมฆ – ตลาดซาปา
• เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไก
• เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support