csar.travel@gmail.com
087-491-4941

KMG01 KUNMING LIJIANG SHANGRI-LA 6D5N BY TG (OCT-DEC'19)

China


ไฮไลท์

• วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช่องแคบเสือกระโจน-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง- เมืองโบราณแชงการีล่า
• ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองลี่เจียง – ร้านสาหร่ายเกลียวทอง – เมืองโบราณลี่เจียง 
• ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองฉู่สง 
• เมืองฉู่สง – คุนหมิง - ร้านนวดเท้า – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - วัดหยวนทง 


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support