csar.travel@gmail.com
087-491-4941

JXJ41 Hello! Kyushu คิวชู ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน คุมาโมโต้ 5D3N BY XJ (JUL-OCT'19)

Japan


ไฮไลท์

• สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ – ชมบ่อน้ำพุร้อนยูมิจิโกกุ
• ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ– คุมาโมโต้ - สวนซุยเซนจิ - ซากุระโนบาบะ โจไซเอ็น – ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ
• ล่องเรือแม่น้ำยานากาว่า – โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ฟุกุโอกะ – ร้านดิวตรี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน
• ฟุกุโอกะ - สนามบินฟุกุโอกะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support