csar.travel@gmail.com
087-491-4941

JXW31 Super Golden Route โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N BY XW (JUN-OCT'19)

Japan


ไฮไลท์

• โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ห้างโดทงพลาซ่า - ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอกากิ – มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ
• เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น
• นากาโนะ - ยามานาชิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ– นาริตะ
• วัดนาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ – ห้างอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support