csar.travel@gmail.com
087-491-4941

JXW30 Sugoi Osaka_Osaka Nara Kyoto Kobe 5D3N BY XW (Jun-Oct'19)

Japan


ไฮไลท์

• สนามบินคันไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza – ชินไซบาชิ – ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์
• โอซาก้า – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา
• ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support